MenneskerÅ jobbe med forskjellige typer portrett fotografering, er noe jeg syns er spennende. Det har veldig mange forskjellige utfordringer, f.eks. når man skal fange en annen person sin personlighet og prøve å fortelle en historie.

Modeller
For meg er en modell en person som har lyst til å stå foran kameraet. Jeg liker ikke fotograferer personer, som ikke har lyst til å bli fotografert, det gir dårlige bilder og dårlig stemning. Jeg betaler aldri de modeller jeg jobber med, og jeg tar aldri betalt for de fotoshoots jeg gjør, dermed kan jeg noen gange stoppe ett samarbeide med en modell, dersom jeg ikke føler samarbeidet passer meg.

Publisering
Jeg tar aldri bilder med utgangspunkt i å vise dem til andre, jeg tar utgangspunkt i å ta bilder jeg liker og har lyst på å ta. Det gjelder også når jeg fotografere modeller, med ett lite kompromisse idet at jeg tar bilder som også modellen trenger og har lyst på, jeg ønsker det skal være et samarbeide. Men om en modell ikke ønsker noen av bildene sine publisert, så blir dem ikke publisert av meg. Jeg har derfor store mengder med bilder, som aldri har vært eller vil bli vist offentlig, noen av er blant mine beste bilder.

Teknisk fokus
Jeg er veldig teknisk bevisst, og liker derfor veldig å sette fokus på det tekniske, derfor eksperimentere jeg alltid med lyssettingen i studioet. Og har også investert i eget lysutstyr til bruk på lokasjoner.

Portrett
Portrett kan være ett meget vidt begrep, jeg gjør alt fra simple headshots til akt. Jeg foretrekker å jobbe med danse-, fitness, sport, gravide- og akt-modeller. Det er da jeg føler jeg får brukt min kreativitet best.

Dansere
Dyktige dansere er ofte veldig kreative, og bruker kroppen til å uttrykke seg. Som fotograf gjelder det å finne en lyssetting som utfordre og fremhever former og bevegelser til danseren, og ellers bare prøve å følge med i det som danseren gjør, og prøve å fange de rette øyeblikk.

Akt
Å jobbe med menneskelig former er noe kunstnere har gjort så lenge det har vært mennesker på jorden. Nakne mennesker er det optimale å jobbe med, om man vil være kreativ. Jeg var heldig å få være med på et kurs med en av de mest anerkjente norske akt fotografer Knut Hoftun Knudsen i 2013, som min første introduksjon til studio fotografering. Der etter har jeg vært heldig å få jobbe med mange flinke akt-modeller, spesielt gravide akt. Jeg jobber mest med kvinnelige akt-modeller, har også jobbet med mannlige akt-modeller, men foretrekker kvinnelige former. Mistenker at om jeg skulle være akt-modell, hadde jeg foretrukket en kvinnelig fotograf, men så tviler jeg på at det finns noen fotograf som ønsker å fotografere min kropp.
Working with different types of portrait photography is something I think is exciting. It has many different challenges, eg. how to catch another person's personality and try to tell a story.
Models
For me, a model is a person who wants to stand in front of the camera. I don't like taking pictures of people, who do not want to be photographed, it gives bad pictures and bad mood. I never pay the models I work with, and I never charge for the photoshoots I do, so I can sometimes stop a collaboration with a model, if I don't feel the collaboration suits me.
PublishingI never take pictures based on them being published, I take pictures I like and want to take. This also applies when I photograph models, with one small compromise as I take pictures that the model also needs and wants, but then I want it to be a collaboration. But if a model does not want any of the pictures published, they will not be published by me. I therefore have a large amount of pictures, which have never been or will be shown publicly, some of which are among my best photos.
Technical focus
I am very technical conscious, and therefore like to focus on the technical, resulting in me always experiment with the lighting in the studio. And have also invested in my own lighting equipment for use at locations.
Portrait
Portrait can be a very broad term, I do everything from simple headshots to fine nude art. I prefer to work with dance, fitness, sports, pregnant and fine nude art models. That's when I feel I use my creativity best.
Dancers
Skilled dancers are often very creative and use their bodies to express themselves. As a photographer, finding a lighting challenge and accentuate forms and movements of the dancer, or simply try to keep up with the dancer and try to capture the right moments.
Fine nude art
Working with human forms is something artists have done as long as there have been people on earth. Naked people are the best way to work, if you want to use your creativety. I was lucky to be part of a course with one of the most renowned Norwegian act photographers Knut Hoftun Knudsen 2013, as my first introduction to studio photography. After that, I have been fortunate to work with many good act models, especially pregnant act. I work mostly with female act models, have also worked with male act models, but prefer female forms. Suspects that if I were to be an act model, I would have preferred a female photographer, but then I doubt that there is any photographer who wants to photograph my body.