Jeg har bedt flere av mine modeller å skrive hva dem syns om å være modell, hvorfor dem er modell, hva dem får ut av å være modell. Jeg har ikke lagt føringer for hva som modellene skal skrive, det er heller ikke ment å være reklame for meg, mere en generell beskrivelse av hva modellenes opplevelser foran kameraet.
I have asked several of my models to write what they think about being a model, why they are a model, what they get out of being a model. I have not provided any guidance as to what the models should write, nor is it intended to be advertising for me, more a general description of what the models experiences in front of the camera.
1. modell
Mamma til to, har laget familie, beauty, pinup og akt shoots.
Mother of two, have done family, beauty, pinup and fine nude art shoots
Jeg synes det og være modell er kjempe gøy, bare gå forran kamra å ha det gøy. Og for meg som mamma pucher det og være modell inni mellom opp selvtilitten. Med rett kjemi med fotograf skal det og ta bilder være komfortabelt og gøy uansett sjanger. Samarbeidet med Kim har for meg vært svært givende. Utrolig gøy å se hvor mange forskjellig intrykk de forskjellige bildene gir med ulik redigeringer og slikt.
I think that, being a model is great fun, just go in front of the camera to have fun. And for me as a mom push it and be a model inside up self confidence. With the right chemistry with a photographer, taking photos should be comfortable and fun regardless of genre. The collaboration with Kim has been very rewarding for me. It is incredibly fun to see how many different impressions the different pictures give with different edits and such.
2. modell
Har laget pinup, beauty og akt shoots
Have done beauty, pinup and fine nude art shoots
Få bedre selvtillit, og like kroppen sin som er blitt misbrukt. Bli mer glad i seg selv. Med tanke på aktbilder. Jeg bruker bildene til profilbilder på facebook. Viser kunsten til andre, hyggelig å få feedback på bildene sine.
Get better self-esteem, and like my body, which have been abused. Be more happy in one selves. With regard to fine nude art. I use the pictures for profile pictures on facebook. Showing the art to others, nice to get feedback on their photos
3. modell
Pappa til to, har laget akt shoots
Dad of two, have made nude art shoots
Grunn til at jeg valgte å stå akt modell var for å prøve noe nytt å spennende, samt også for å vise at ikke alle mannskropper er like.
The reason why I chose to be a nude model was to try something new and exciting, as well as to show that not all male bodies are the same.
4. modell
Mamma til tre, har laget gravide, familie, beauty, pinup og akt shoots.
Mother of three, have done pregnancy, family, beauty, pinup and fine nude art shoots
Jeg ble anbefalt Kim da jeg skulle ta gravidbilder med min førstefødte. Jeg sendte bilder jeg likte, for at han skulle få en ide om hva jeg ønsket. Resultatet ble mye bedre enn jeg turte håpe på. Bildene ble kjempefine og i god kvalitet. Kim er veldig nøye, tålmodig og har et godt øye for detaljer. Han er god på lyssetting og det å fange former. Jeg har gjort både Akt-fotograferinger, portrett, temabilder, familiebilder og svangerskapsbilder. Kim er alltid respektfull og profesjonell under fotograferinger. Det er alltid rom for egne ideer og kreative forslag. Jeg vil anbefale kim på det sterkeste!
I was recommended Kim when I was going to take pregnancy pictures with my firstborn. I sent pictures I liked, to give him an idea of what I wanted. The result was much better than I dared to hope. The pictures were terrific and of good quality. Kim is very careful, patient and has good attention to detail. He is good at light settings and capturing shapes. I have done both Nude art photography, portrait, theme pictures, family pictures and pregnancy pictures. Kim is always respectful and professional during photography. There is always room for your own ideas and creative suggestions. I would highly recommend Kim!
5. modell
Danse shoots
Dance shoots
Jeg har vært dansemodell i ca. 2 år og trives godt med det. For min del så handler det mye om det visuelle, hva som er flatterende, hvordan en bevegelse kan se best mulig ut og hvilken intensjon eller betydning man legger inn i det. For meg er det viktig at jeg får være i et kreativt rom hvor bevegelsene kommer fra meg og ikke noen andre som forteller meg hva jeg skal gjøre. Jeg har lært mye av å være dansemodell, det har fått meg til å bli mer bevist på hvor jeg fester blikket når jeg danser, hvilke bevegelser som ser bra ut på min kropp og hvilke klær som er flatterende. Jeg har også blitt mye mer bevist på små detaljer, som for eksempel om en arm er plassert litt for høyt opp eller et bein som ikke er helt strekt ut. Jeg synes det er veldig gøy å være modell fordi da har jeg en plass hvor jeg kan være i et kreativt rom hvor jeg kan prøve nye og forskjellige ting, jeg kan leke meg med forskjellige rekvisitter, kostymer og utrykk. Jeg elsker at jeg kan sitte å se på et ferdig produkt av en tanke jeg har hatt. Jeg har også utviklet bevegelses-vokabularet mitt ettersom at jeg har blitt presset ut av et skall der det finnes riktig og galt. På en fotoshoot finnes det ikke «rett» eller «galt», det som du liker, det er rett. Jeg liker at jeg kan uttrykke meg og skape kunst på en litt annen måte en det jeg vanligvis gjør gjennom forestillinger. Det beste med det hele er at en tanke eller idé jeg har hatt blir ekte.
I have been a dance model for approx. 2 year and enjoy it. For me, it is a lot about the visual, what is flattering, how a movement can look best and what intention or meaning you put into it. For me, it's important that I get to be in a creative space where the movements come from me and not anyone else who tells me what to do. I have learned a lot from being a dance model, it has made me more aware of where I fix my gaze when dancing, what movements look good on my body and what clothes are flattering. I have also become much more aware of small details, such as whether an arm is placed a little too high or a leg that is not fully extended. I think it's very fun to be a model because then I have a space where I can be in a creative space where I can try new and different things, I can play with different props, costumes and expressions. I love that I can sit watching a finished product of a thought I have had. I have also developed my movement vocabulary as I have been squeezed out of a shell where there is right and wrong. In a photo shoot there is no "right" or "wrong", what you like, it is right. I like that I can express myself and create art in a slightly different way from what I usually do through performances. The best part about it all is that a thought or idea I've had becomes real.
6. modell
Mamma til fire, har laget gravide og familie shoots.
Mom of four, has been pregnant and family shoots.
Å være modell
Det var en opplevelse som ble ett fantastisk resultat med gravidbilder og serie. Jeg var litt usikker på meg selv i starten siden jeg ikke hadde noen spesielle erfaringer med å stå modell men fotografen var dyktig å fortalte og viste meg hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde heller ingen ting i mott å stå naken forran kameraet, å lærte meg selv å like kroppen min, å ikke minst hvor fantastisk kvinnekroppen kan være uansett form og størrelse. Jeg skal absolutt være modell flere ganger.
To be a model
It was an experience that became a fantastic result with pregnant pictures and series. I was a little unsure of myself at first, since I had no special experience with modeling, but the photographer was good at telling and showing me what to do. Nor did I have anything against standing naked in front of the camera to teach myself to like my body, to not least how amazing the body of women can be regardless of shape and size. I will certainly be a model several times.
7. modell
Mamma til to, har laget akt shoots
Mon of two, have made nude art shoots
Grunn til at jeg ønsket å stå modell var for å få et bedre selvbildet, etter mange år med dårlig selvbilde. Ønsket også å stå modell for å gjøre noe nytt for å finne min indre vågale person.
The reason I wanted to be a model was to get a better self-image, after many years of poor self-image. Also wanted to be a model to do something new to find my inner daring person.
8. modell
Mamma til tre, har laget gravide, familie, beauty, pinup og akt shoots.
Mother of three, have done pregnancy, family, beauty, pinup and fine nude art shoots
Føltes veldig unaturlig ut i begynnelsen. Men nå er det helt naturlig for meg. Blir mer kjent med resten av kroppen og kunsten, når det gjelder aktbilder. Liker utfordringer, prøve nye posisjoner. Spennende å se sluttresultatet av bildene. Jeg er stolt over bildene. Jeg har brukt bilder som profilbilde på facebook. Viser kunsten til andre, synes det er hyggelig å få feedback på bildene sine.
Felt very unnatural at first. But now it's all natural to me. Become more familiar with the rest of the body and the art, when it comes to fine nude art images. Like challenges, try new positions. Exciting to see the end result of the pictures. I'm proud of the pictures. I have used pictures as a profile picture on facebook. Showing the art to others, it is nice to get feedback on their pictures.
Back to Top