Denne tekst er ikke ment for fotografer, det er ment for modeller og andre, som er interessert i å vite mer om hva som skjer med bildene jeg tar, før jeg levere dem til modellen eller publiserer dem på nett.
This text is not intended for photographers, it is meant for models and others who are interested in knowing more about what happens to the pictures I take before I send them to the model or publish them online.
En klok fotograf, som jeg ikke husker navnet på, har sagt at man ikke tar et foto, man lager et foto. Det gjelder både for analog og digital fotografering. Dagens mørkerom er flyttet inn på PC'en (for enkelte på Mac'en). 
Fordi jeg bare fotograferer i RAW-format, så må jeg redigere alle bilder jeg lager.
RAW format inneholder veldig mye mer data enn det man ser på skjermen, derfor ser det ikke særlig godt ut. Man må gjøre ting med lys, kontrast, temperatur m.m. i bildet. Jeg har et Canon 5D Mark IV kamera, som regnes som Canon allround proff kamera. Det har blandt annet veldig stor "dynamic range", noe som gir store muligheter for å endre på  bl.a. temperaturen i bilder uten at dem blir ødelagt og pixelert. Jeg liker å forsøke nye ting i redigeringen, og jeg konvertere ofte mine bilder til sort/hvit fordi det ofte gir bildet en ny dimensjon.
Jeg liker best å fotograferer håndholdt, og må derfor både beskjære bildet, og ofte rette opp horisonten. Men jeg endrer aldri på innholdet i bilder, bortsett fra å fjerne støy i bakgrunnen. Støy i bakgrunnen kan være støv på gulvet i studioet eller deler av blitzutstyret som kommer med på bildet.
Jeg bruker primært Adobe Lightroom til å redigere mine bilder, men det er også der jeg organiserer bildene. Adobe har utviklet Lightroom til å bli et veldig kraftig verktøy for redigering. Det er dog ikke mulig å retusjerer i Lightroom, da må man bruke verktøy som Adobe Photoshop. Jeg abonnerer på Adobe sin fotopakke, som inneholder Lightroom, Photoshop og en del andre verktøy, som f.eks Portfolio som jeg bruker til oppdatering av denne web-side. 
Til mer enn 95% av de bilder jeg redigerer, bruker jeg bare Lightroom. Photoshop bruker jeg i veldig få tilfeller, mest der jeg enten skal fjerne støy i bakgrunnen som jeg ikke klarer i Lightroom, eller lage et mer avansert redigering av farger og sort/hvit i et spesifikt område på bildet.
Den ganske anerkjente danske fotografen og "Youtuber" Mads Peter Iversen, sier helt korrekt på en av sine instruksjons videoer på youtube, at man bør være glad i å redigere bilder, det er en viktig og nødvendig del av prosessen. For meg er redigeringen av bildene en viktig del av prosessen, og jeg liker å jobbe med bildene på min PC.
Det finns mange regler for hvordan et bilde skal komponeres og hva det skal inneholde for å være et godt bilde. Jeg bruker ingen regler når jeg fotograferer og redigerer, jeg lager bilder ut fra det jeg syns er artig og synes er mest interessant.
En annen god video om redigering av bilder, kan ses her.
Hvis man ønsker å bli en god fotograf eller bare bedre som fotograf, kan jeg sterkt anbefale å se på denne youtube spilleliste.
A wise photographer, whom I do not remember the name of, has said that you do not take a photo, you make a photo. This applies to both analog and digital photography. Today's darkroom has moved into the PC (for some into the Mac).
Because I'm only shooting in RAW format, I have to edit all the images I make.
RAW format contains much more data than you see on the screen, so it doesn't look very good. You have to do things with light, contrast, temperature etc. in the picture. I have a Canon 5D Mark IV camera, which is considered Canon's all-round professional camera. Among other things, it has a very large "dynamic range", which gives great opportunities for changing, among other things. the temperature in the pictures without damageing or pixelated. I like to try new things in the editing, and I often convert my pictures to black and white because it often gives the picture a new dimension.
I like to take the pictures handheld, and must therefore both crop the picture, and often straighten the horizon. But I never change the content of pictures, except to remove background noise. Noise in the background, can be dust on the floor of the studio or parts of the flash equipment included in the picture.
I mainly use Adobe Lightroom to edit my photos, but that's also where I organize the photos. Adobe has developed Lightroom to become a very powerful editing tool. However, it is not possible to retouch in Lightroom, then you have to use tools like Adobe Photoshop. I subscribe to Adobe's photo package, which includes Lightroom, Photoshop and some other tools, such as Portfolio that I use to update this site.
For more than 95% of the pictures I edit, I only use Lightroom. Photoshop I use in very few cases, mostly where I either remove noise in the background that I cannot do in Lightroom, or create a more advanced color and black and white editing in a specific area of ​​the image.
The acclaimed Danish photographer and "Youtuber" Mads Peter Iversen, says quite correctly on one of his instructional videos on youtube, that one should love to edit photos, it's an important and necessary part of the process. For me, editing the pictures is an important part of the process, and I like to work with the pictures on my PC.
There are many rules for the composition of a picture and what it should contain to be a good picture. I use no rules when taking the picture and editing it, I make pictures from what I think is fun and think is most interesting.
Another good video about editing photos can be seen here.
If you want to be a good photographer or just better as a photographer, I strongly recommend looking at this youtube playlist
Back to Top