Jeg har jobbet med gravide fotografering i mer enn 10 år, og har ofte hørt gravide si de har utfordringer med å tilpasse seg sin «nye kropp», da det naturligvis skjer mange psykiske og fysiske endringer i denne spesielle tiden. Dessverre blir vi presentert med et urealistisk bilde av media om hvordan kvinnekroppen er under og etter graviditet. 
Etter mange tilbakemeldinger fra kvinner jeg har jobbet med, har jeg et ønske å hylle kvinnekroppen gjennom dette fotoprosjektet. Jeg ønsker å ta akt bilder av kvinner som har vært gjennom minst ett svangerskap, helst flere. Målet med prosjektet er å vise at alle kvinner unike og har vakre kropper, uavhengig av størrelse, alder og hvor mange barn kvinnen har født. 
Har du lyst på en mamma akt fotografering, er du velkommen til å ta kontakt. 
 I have worked with pregnant women for more than 10 years, and have often heard pregnant women say that they have challenges adapting to their "new body", as there are naturally many psychological and physical changes during this special time. Unfortunately, we are presented with an unrealistic image by the media of what the female body is like during and after pregnancy.
After a lot of feedback from women I have worked with, I have a desire to pay tribute to the female body through this photo project. I would like to consider photos of women who have been through at least one pregnancy, preferably several. The aim of the project is to show that all women are unique and have beautiful bodies, regardless of size, age and how many children the woman has given birth to.
If you would like a mother nude art photoshoot and live in Tromsø, you are welcome to get in touch.
Back to Top